Newyddion

 

Yn yr adran yma:-

 

 

Newyddion Diweddaraf

 

Gair gan y Maer - 10 Ionawr 2019 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 6 Rhagfyr 2018 - cliciwch yma


CYSYLLTIAD WI-FI TRWY GANOL PWLLHELI

poster

Mae Cyngor Tref Pwllheli wedi cael cynnig cyffrous
i gyflwyno cynllun cynhwysfawr Wi-Fi trwy ganol
y dref.
Bydd Cyngor Tref Pwllheli yn ysgwuddo`r faich
ariannol o thua £1000- gosod, a £800 y flwyddyn
wedyn.
Gair gan y Maer - 1 Tachwedd 2018 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 4 Hydref 2018 - cliciwch yma


Gair gan y Maer - 6 Medi 2018 - cliciwch ymaURDDO MAER NEWYDD

Urddwyd y Cynghorydd Eric Wyn Roberts yn Faer Pwllheli ar Fai 31, 2018. Hwn oedd yr ail dro iddo fod yn Faer y dref - ef hefyd oedd y Maer yn 1998 – 2000. Urddwyd y Cynghorydd Mici Plwm yn Ddirprwy Faer yr un noson.

Gair gan y Maer


O'r chwith, Y Cynghorydd Michael Sol Owen, Y Barchg. Glenys Jones, Y Cyngorydd Eric Wyn Roberts, ( Maer Pwllheli), Cynghorydd Henry Lloyd William, (Cyn-Faer), Y Cynghorydd Mici Plwm (Dirprwy Faer), Miss. Glenda Haf Jones (Dirprwy Faeres)

Dymuna Maer newydd Pwllheli, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, ddiolch i'r rhai a ymunodd ag o ar noson ei urddo, ac i'r Barchedig Glenys Jones am gytuno i fod yn Gaplan iddo. Llongyfarchodd y Cynghorydd Mici Plwm ar gael ei ethol yn Ddirprwy Faer a Miss. Glenda Haf Jones y Ddirprwy Faeres.

Dywed y bydd hiwmor y Dirprwy Faer yn gymorth mawr iddo.

Diolchodd i’r Cyn-Faer, Y Cynghorydd Henry Rees Williams, a’r Gyn-Faeres, Amanda Coram, am eu gwaith didwyll a diffuant hwythau dros y ddwy flynedd diwethaf.

Dymunodd y gorau ac adferiad iechyd buan i’r Clerc, Mr Robin W. Hughes, a’r Cynghorydd Dylan Bullard a Mrs Margaret Gruffydd.

Yr oedd am ddiolch i’r Cynghorydd Michael Sol Owen a’r Cynghorydd Elin Hywel am eu gwaith gwirfoddol a phwysig yn cadw trefniadaeth y Cyngor.


Y Diweddar Mr. Charles Jones (Maer Pwllheli 1974 - 76)

Mynegodd y Maer gydymdeimlad â theulu’r Cyn-Faer, Mr. Charles Jones, a fu farw yn Ysbyty Bryn Beryl, Pwllheli, ar Fai 23, 2018, yn 95 mlwydd oed. Yr oedd yn ŵr hynaws, dihymongar, a doeth ei eiriau a wasanaethodd ei dref dros gyfnod helaeth iawn.

Diolchodd y Maer i’r Cynghorydd Ioan Gruffydd am ei waith yn diweddaru Gwefan y Cyngor Tref.

Prosiect Gardd Dwyfor


Mr. Brian Jones, Y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, (Maer Pwllheli) Mrs. Doris Jones, Mr. Terry Williams

Cawsai'r Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, y fraint o gyfarfod â gwirfoddolwyr - Mr. Brian a Mrs. Doris Jones a Mr. Terry Williams, o’r Ganolfan Hamdden ym Mhrosiect Gardd Dwyfor a leolir rhwng y Cae Pêl Droed a'r Maes Ymarfer Bob Tywydd yn y Ganolfan Hamdden. Rhandir ydy hwnnw a hafan o flodau sy’n llesol i bawb. Llongyfarchodd nhw am lwyddo i dderbyn Gwobr y Faner Werdd. Edrychai ymlaen i ymweld a chefnogi’r fenter yn y dyfodol.

Bore Coffi Mencap Pwllheli

Cafodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, y pleser a’r anrhydedd o agor Bore Coffi Cymdeithas Mencap Pwllheli a’r Cylch ar yr 20fed o Fehefin. Yr oedd hwnnw'n achos a oedd yn agos at ei galon, meddai.
Criw bychan o wirfoddolwyr ydyn nhw, meddai, sydd wedi gweithio dros hanner canrif dros bobl ag anableddau dysgu yn yr ardal. Yr oedd yn braf cael cwrdd â ffrindiau a chefnogwyr.


Y Maer,Y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, yng nghwmni Ms. Jo Scot

Dywed fod Ms. Jo Scott, Pencampwraig Cymunedol Cwmni Asda, yn gwirfoddoli gyda’r gymdeithas. fel gyda llawer mudiad arall yn y dref. Yr oedd ein diolch yn fawr iddi am ei gwaith diflino dros eraill.

Cyngerdd Côr Yr Heli

poster

Braint I'r Maer oedd cael mynychu cyngerdd cyntaf Côr Yr Heli yn Neuadd Dwyfor ar nos Fercher Mehefin 27ain.

Pleser pur oedd gwrando'r artistiaid amryddawn lleol.

Cyn y cyngerdd, cafodd awr o sgwrsio difyr a chroesawu Alejandro Jones o Drefelin, Patagonia a’i wraig Erica. Yr oedd Alejandro ar daith ganu ledled Cymru ac yn gweithio ar y tir.

Roedd cael gwybod am y Wladfa a’u ffordd o fyw yno yn agoriad llygaid.
Dywed i'r Cyngerdd fod yn un cofiadwy iawn, a braf oedd meddwl bod talentau ifanc newydd yn dal i gadw’r iaith yn fyw yn nhref Pwllheli a’r cyffiniau.
Dylid cadw golwg am enw'r gŵr ifanc hynod ddawnus, Gronw Ifan Ellis Griffith.


Llongyfarchodd Gwenan Gibbard, Alwenna Roberts a Chôr yr Heli am lwyfannu gwledd o gerddoriaeth.


Gwasanaeth Dinesig – Sul y Maer


Diolchodd y Maer, y Cynghorydd Eric Wyn Roberts, i'r rhai a ddaethai i Wasanaeth Dinesig Sul y Maer yng Nghapel Penlan ar y 1af o Orffennaf.
Roedd y traddodiad yma, meddai, yn hynod bwysig yng nghalendr y dref. Diolchodd i bawb a gyfrannodd i’w lwyddiant. Casglwyd y swm anrhydeddus o £290.55 i’w rannu rhwng Mencap Pwllheli a Chyfeillion Ysbyty Bryn Beryl.


Diolchodd yn arbennig i’r Dirprwy Faer, y Cyngorydd Mici Plwm, am ei ddarlleniadau, ac i’w Gaplan, Y Barchedig Glenys Jones, am y bregeth rymus. Yn wir, yr oedd yn rhaid cadw’r tân i losgi!

Y Gwasanaeth Iechyd Gwladol

Ar ddiwrnod dathlu Penblwydd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, dymunai'r Maer ddiolch i bawb a oedd wedi ac yn parhau i weithio yn y gwasanaeth hanfodol hwnnw. Yr oedd ein dyled yn fawr iddyn nhw.

Dymuno'r Gorau

Yr oedd y Maer am ddymuno'r gorau i’w cyd-gynghorwyr dros fisoedd yr haf a dymunai y byddai iddyn nhw gael Pwllheli a Phenrhyn Llŷn ar ei orau yn nhegwch yr heulwen.Cynllun Iaith Gymraeg Cyngor Tref Pwllheli

Mae'r cynllun wedi ei fabwysiadu gan Gomisiynydd yr Iaith ar y 28ain o Fawrth.

Cliciwch yma i weld y cynllunGwenni aeth i ffair Pwllheli

 

1. Gwenni aeth i ffair Pwllheli,
Eisie padell bridd oedd arni,
Rhodd amdani chwech o syllte,
Costie gartre ddwy a dime,

Cytgan: Simpl, siampl, ffinistr, ffanstr,
Doedd rhyw helynt fawr ar Gwen.

mwy ...
Digwyddiadau Rheolaidd / Regular Events


Sul / Sunday
Pwllheli Sunday Market Open May To September
A More Intimate Market Including Local Produce And Craft. Open Every Sunday From The Beginning Of May Through To The End Of September

Pob Dydd Mercher / Every Wednesday
Pwllheli Wednesday Market
One Of The Largest Markets In Wales. Established In The Town By
Edward The Black Prince In Circa 1355. Open All Year Round!